Regulamin

korzystania z usługi platformy e-learningowej prawojazdy.dobreosk.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Poprzez określenia występujące w niniejszej umowie należy rozumieć:
  - Operator – SPH CREDO Sandra Bogusławska, adres: Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
  - Usługa – korzystanie z platformy e-learningowej www.prawojazdy.dobreosk.pl
  - Cennik – cennik korzystania z Usługi będący integralną częścią regulaminu
  - Klient – osoba korzystająca z Usługi na podstawie umowy zawartej z Operatorem.
 2. Przed skorzystaniem z Usługi Klient zobowiązany jest potwierdzić, że zapoznał się z treścią regulaminu, zgadza się ze wszystkimi jego postanowieniami i zobowiązuje się go w całości przestrzegać. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Operatorem stanowi potwierdzenie, że Klient zapoznał się z treścią regulaminu. O takim skutku zawarcia umowy Klient zostanie poinformowany przy zawieraniu umowy.
 3. Regulamin stanowi integralną cześć umowy.
 4. Usługa jest świadczona w kilku modułach. Ilość modułów, ich skład oraz cenę za dany czas jej świadczenia określa Cennik
 5. Zmiana składu modułu, niepowodująca zmniejszenia jego funkcjonalności określonej umową nie stanowi zmiany regulaminu.

II. Umowa na korzystanie z usług platformy e-learningowej

 1. Klient zawiera z Operatorem umowę na Usługę poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego przez Operatora na stronie internetowej. Klient zobowiązany jest do wypełnienia pól oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Okres na jaki zostanie zawarta umowa wynikać będzie z wyboru przez Klienta odpowiedniej opcji cenowej określonej w Cenniku. Klient będzie mógł rozpocząć korzystanie z Usługi dopiero po zaksięgowaniu przez Operatora wpłaty dokonanej przez Klienta.
 3. Dokonanie przez Operatora zmiany Cennika nie ma wpływu na okres obowiązywania umowy w odniesieniu do elementów Usługi wykupionych przed zmianą Cennika.
 4. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany regulaminu.
 5. Klient nie jest uprawniony do udostępniania Usługi osobom trzecim.
 6. Umowa z Klientem może zostać rozwiązana przez Operatora w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
  a) złamania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
  b) podania przez Klienta nieprawdziwych danych w trakcie rejestracji,
  c) trwałej niemożności świadczenia Usługi z przyczyn niezależnych od Operatora.
  d) podejmowania przez Klienta nieuprawnionych prób ingerencji w oprogramowanie platformy e-learningowej
 7. Rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w ust. 6 pkt. a, b i d nie powoduje konieczności zwrotu Klientowi uiszczonych przez niego opłat.
 8. Wszelka korespondencja, w tym oświadczenia Operatora będą kierowane do Klienta na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie wypełniania formularza przy rejestracji.

III. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Operatora

 1. Operator deklaruje, że czynić będzie starania do zapewnienia jak najwyższej efektywności działania Usługi, jednakże dopuszcza możliwość występowania przerw w możliwości korzystania z Usługi przez Klienta.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw konserwacyjnych. Operator będzie w miarę możliwości informował Klientów o planowanych przerwach konserwacyjnych i deklaruje ich prowadzenie w godzinach nocnych pomiędzy 22:00 a 6:00.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi, bez powiadomienia o tym Klienta, w przypadku wykorzystywania jej do celów niezgodnych z obowiązującym prawem lub niezgodnie z umową.
 4. Operator zachowa w tajemnicy wszelkich danych przekazanych mu przez Klienta, o ile nie będzie zobowiązany do ich ujawnienia na podstawie przepisów prawa i na żądanie uprawnionego organu.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania postanowień umowy o świadczenie Usługi. Ponadto Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powstałe w wyniku korzystania z Usługi.

IV. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient ma prawo i obowiązek korzystać z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób określony umową, przepisami prawa oraz normami społeczno-obyczajowymi.
 2. Klient jest zobowiązany chronić swoje hasło dostępu do Usługi i nie udostępniać go osobom trzecim.
 3. Klient wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobowiązany do podania prawdziwych danych i ich bieżącej aktualizacji. Wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania powyższego obowiązku obciążać będą Klienta.
 4. Klient bez zgody Operatora nie może dokonywać przekierowania do Usługi z innych stron internetowych.

V. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Klient zgłasza Operatorowi reklamację świadczonej Usługi w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. Po upływie powyższego terminu Operator uprawniony jest do odmowy rozpoznania reklamacji.
 2. Reklamacje zgłaszane będą na adres kontakt@prawojazdy.dobreosk.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz treść żądania Klienta
 4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia.

VI. Prawa autorskie.

 1. Majątkowe prawa autorskie do Usługi, jej części składowych oraz części i fragmentów mających samodzielne znaczenie twórcze należą wyłącznie do Usługodawcy lub Usługodawca posiada prawo do dysponowanie nimi.

VII. Ochrona danych osobowych, korespondencja między stronami

 1. Administratorem danych osobowych jest SPH Credo. Pełne dane administratora danych osobowych: SPH Credo Jacek Bogusławski, z siedzibą w Pile, 64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 43, numer NIP 764-269-64-61, REGON: 382128244. 
 2. SPH Credo Jacek Bogusławski jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie danej Usługi, realizacji zamówień, rozliczenia (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów SPH Credo Jacek Bogusławski, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej).
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika w każdym czasie. Zaprzestanie korzystania przez Użytkownika z Usług nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód.
 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Użytkownikowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych w wyniku korzystania z Usługi do potrzeb Użytkowników.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Usługi. Podjęte przez Użytkownika czynności, które skutkować będą pozbawieniem Serwisu prawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą wpływać na brak możliwości realizacji przez Serwis Usług.
 7. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Serwisu, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 8. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Usług są przetwarzane przez okres korzystania z Usług a po zakończeniu świadczenia Usług do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dla celów podatkowo – księgowych dane osobowe są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia świadczenia Serwisu uzasadniającego dokonanie rozliczeń podatkowo – księgowych.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.
 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Klient wszelką korespondencję dotyczącą realizacji Usługi winien kierować na adres poczty elektronicznej Operatora: kontakt@dobreosk.pl

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie Usługi.
 2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze świadczenia usługi podmiotom niebędącym konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest Sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 4. Regulamin wchodzi w życie dnia 24.05.2018 r.
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 23 kwiecień 2019, 08:35